สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Officer - Treasury

  รายละเอียดงาน

  1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ใน T/T , L/C, FX ฯลฯ
  2. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ
  3. ตรวจสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข
  4. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝากเงินในธนาคาร
  5. การควบคุมการบริหารเงินของ 2 บริษัท ให้มีสภาพคล่อง
  6. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเพื่อจ่ายเช็คและโอนเงิน โดยผ่านระบบธนาคาร
  7. จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์
  8. จัดทำรายงานการปิดยอดเงินฝากธนาคารในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดเงินใน Statement Bank
  9. จัดทำบัตรน้ำมัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
  3. สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ

 • Supervisor - Export Document

  รายละเอียดงาน
  1. ดูแล รวบรวม Forecast ให้ถูกต้อง ส่งข้อมูลให้กับทีมวางแผน
  2. ประสานงานและหาทางแก้ไข เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
  3. รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  4. ติดตาม รวบรวม ส่งรายงาน ในส่วนของข้อมูลตัวแทนจำหน่าย
  5. งานเอกสาร Data Center สนับสนุนเอกสารต่างๆให้ทีมขาย
  6. ติดต่อดูแลขนส่งทางเรือ จองเรือ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การชำระเงิน
  7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้                                                                                                        4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                    5. หากมีประสบการณ์จัดทำเอกสารงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • SAP Specialist

  ลักษณะงาน

  1. สนับสนุนและแก้ไขการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯเพื่อทำให้การใช้งานของระบบ SAP ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ระบบ SAP ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ดูแลและดำเนินการวางระบบการทำงานของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับโมดูล SD, MM, PP, PM, FI, CO ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงด้าน SAP ในโมดูลที่สำคัญ เช่น FI,QM,PM,ABAP,MM,CO,PP,SD จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี   
  4. พิเศษหากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Officer - Accounting Payable

  รายละเอียดงาน
  1.บันทึกเงินทดรองจ่าย และเคลียเงินทดรองจ่ายให้ครบถ้วน
  2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย และทำจ่ายชดเชยเงินสดย่อยในระบบ SAP
  3.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกเงินมัดจำจ่ายต่างประเทศในระบบ SAP
  4.จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกตั้งหนี้และทำจ่ายค่าโรงแรม ในระบบ SAP
  5.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ผ่าน PO,ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
  4. มีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้ MS. Office ได้
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • Sales Representative-Food Service

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีใจรักการขาย
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
   4. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี                                                                                                       5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่

      

 • เจ้าหน้าที่ขาย Pre-order (สาทร/ บางรัก/ บางคอแหลม/ ยานนาวา)

   รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขาย จดพรีออเดอร์ การสั่งสินค้า

  2. แนะนำผลิตภัณท์และสินค้าใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้า

  3. เข้าเยี่ยมร้านค้าและลูกค้า แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  4. สรรหาลูกค้าใหม่ ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า

  5. ดูแลยอดขายและรายงานยอดขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา

  6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. การศึกษาระดับปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

  2. มีรถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

  4. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

   

   สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

   

   

   

   

   

 • Sales Manager - Modern Trade

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด
  ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
  การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
  กำกับดูแล แก้ไขปัญหาการขายของกลุ่ม
  จัดทำงบประมาณส่งเสริมด้านการตลาด

  คุณสมบัติ
  ปริญาตรีทุกสาขา
  ประสบการณ์ด้านหัวหน้างานขาย 5 ปีขึ้นไป ธูรกิจ FMCG
  เคยดูกลุ่ม Modern Trade (Big C , Lotus , Makro , Super Market อื่นๆ)
  สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

   

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
สมุทรสาคร
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
ระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224