สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • IT Support (Digital Marketing) (Head Office)

  รายละเอียดงาน
  1. ทำงานด้านเทคนิคในงาน Live Streaming , ถ่ายทอดสด , ระบบ Conference เช่น การไลฟ์ขายสินค้า หรือไลฟ์การประชุม/สัมนา ผ่าน Zoom, Webinar หรือแพลตฟอร์ม Social Networks ต่างๆ
  2. จัดชุด/ติดตั้งชุดไฟ อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งกล้อง โครงฉาก กล่องไฟถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพทั้งแบบนิ่งและเคลื่อนไหว
  3. จัดชุด/ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสียง ไม่โครโฟน เครื่องเสียง อินเตอร์เน็ต และอื่นๆเกี่ยวข้องต่าง ที่สอดคล้องแต่ละกิจกรรม และเพื่อสนับสนุนให้ Live Streaming มีความเสถียร
  4. นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้ประกอบการทำงาน รวมถึงการทำเทคนิคต่างๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเข้าใจงานหลังบ้าน Social Media ต่างๆเช่น Facebook,Tiktok,Instragram จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  4.มีความคล่องตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
  5.เคยทำ Live & Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

                                            สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

 • Officer - Trade Marketing

   รายละเอียดงาน

  1.รวบรวมผลการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2.รวบรวมรายการ และผลการจัดทำโปรโมชั่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  3.จัดทำรายงานผลการดำเนินการทางการขายในรูปแบบ Sale In และ Sale Out
  4.จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ หรือขอนุมัติกับหน่วยงาน และ Supplier ภายนอก ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  5.รวบรวม และจัดเก็บเอกสารการดำเนินการในหน่วยงาน Trade Marketing

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/วิศวะ หรือที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี

  4. เดินทางไปต่างจังหวัดได้ และชอบทำกิจกรรม

  5. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร

  6. มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและชอบคำนวน

   

                                                             สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

   

 • Supervisor- Trade Marketing
   
  รายละเอียดงาน
   
  1.ติดตาม และดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย ในช่องทางการขาย
     ทุกช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
  2.วิเคราะห์ และประเมินผลกิจกรรรมทางการขาย โปรโมชั่นในช่องทางการขายทุกช่องทาง
  3.ติดตาม และดำเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
  4.ทำข้อมูล และวิเคราะห์ยอดขายตลาด(ผ่านข้อมูล Nielsen,EYC,B2B) และ ข้อมูลภายในจากข้อมูล SAP
  5. ติดตาม และดำเนินการจัดทำแผนการจัดเรียงสินค้า (Plan-O-Gram) ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6.ประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี/วิศวะ หรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ / ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี
  - เดินทางไปต่างจังหวัดได้ และชอบทำกิจกรรม
  - มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  - มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและชอบคำนวน
   
                                                            สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7
                                                             
   
 • Sales Representative - Trading

  รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขายและบริหารการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  2. หาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเก่าให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. ดำเนินการนำเสนอสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องการทำ OEM กับทางลูกค้า, ดำเนินการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
  5. เตรียมแผนติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Trading อย่างน้อย 1 ปี
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่
   
   

    สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

 • Sales Representative -Telesales
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. วางแผนจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  2. วางแผนการขายในช่องทางต่างๆ
  3. โทรศัพท์หาลูกค้าติดต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการหาลูกค้าใหม่
  4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ อย่างละเอียดแก่ลูกค้า และ ปิดการขาย พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นกับลูกค้า
  5. ประสานงานกับแผนกจัดส่ง เพื่อให้ได้จัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
  6. จัดทำรายงาน / บันทึกข้อมูลการขายประจำวัน
  7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี เช่น Vlookup - Pivot จะพิจาณาเป็นพิเศษ
   
                           

    สมัครเพียงคลิก Link https://forms.gle/gjAv1LUmTvM2VocS7

   

   

 • Product Manager (Beverage & Sauce)
   

  Overview of the job

  • Development of annual brand plans & budget to achieve targets
  • Plan and execute efficient brand investment plan
  • Overseeing digital / precision marketing and data strategies for the business.
  • To facilitate launching and marketing promotion of existing and new products to develop sales opportunities.
  • To be responsible for product development.
  • Track and report overall effectiveness of the program through specific KPIs
  • Develop and manage strategic roadmaps and marketing plans across multiple initiatives, including plan objectives, strategy, messaging, tactics, budgets and executive communication to deliver enterprise goals
  • Lead a strong team of marketers and provide ongoing thoughtful feedback through development conversations. Continuously assess organizational structure and capabilities to meet ongoing and changing enterprise needs
  • Drive for results, able to influence and accomplish tasks through formal and informal channels
  • Researching/ Studying market opportunity for current and new product development to ensure the business direction alignment
  • Creating and utilizing new communications channel to enhance sales opportunities (especially digital and social media)
  • Analyze market, competitors, and consumer data to evaluate brand and campaign performance
  • Track and manage marketing spending of assigned projects
   

  Qualifications

  • Bachelor/Master degree in any field with an excellent academic background
  • Have strong analytical thinking and leadership skills
  • Proven experience in developing and implementing effective and integrated Brand Marketing Plans and product management
  • Proven project and budget management experience
  • Strong communication and interpersonal skill to influence stakeholders
  • Experiences in FMCG is a plus
  • Knowledge and experiences on Marketing, Sales, Product development, Mass communication, Advertising or Consumer research.
  • Familiarity with statistical modeling / machine learning techniques
  • Experience with responsibility for brand, product, or innovation marketing strategy & execution.
  • Able to develop holistic and strategic marketing vision and strategy; lead a team in the planning, development, and execution of marketing campaigns.
  • Strong financial acumen, agile decision-making, entrepreneurial nature, and ability to adjust plans strategically in a changing environment.
  • Entrepreneurial drive and demonstrated ability to achieve stretch goals in an innovative and fast-paced environment.
  • Demonstrate leadership and strong project ownership
  • Good organization and planning skills
  • Good attitude and work well under pressure and ambiguity under short timeline
  • Passionate, active, result oriented, strive for the best
  • Strong in computer skill (Excel, Power point)
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ดูแลและตรวจสอบด้านระบบต่างๆของสาขาและหน้าร้าน ช้ระบบ FI-FO ในการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า และดูแลสินค้าให้มีสภาพดีพร้อมส่ง และใช้ โปรแกรม ERP ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการเรียกดูข้อมูล
  2. ผลักดันยอดขายหน้าร้าน กำหนดเป้าหมายการขายของหน้าร้านเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงาน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  4. จัดทำ Report ทั้งแบบรายวัน, รายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
  5. การบริหารจัดการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรี,โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความชำนาญ Excel ในระดับสูง***
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  5. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี
  6. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
สมุทรสาคร
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
ระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224