สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990
 • Distributor Sales Manager/ Distributor Sales Supervisor

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  3. ประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์จัดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3  ปี  
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
  5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี
  6. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
  7. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ 

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • การบริหารงานขายระบบตัวแทนจำหน่าย บรรลุยอดขาย กิจกรรมการขายเป็นไปตามนโยบาย นำผลวิเคราะห์มาปรับกลยุทธและวางแผน รวมถึงการควบคุมและวิเคราะห์การใช้งบประมาณให้ได้ตามแผน แก้ไขปัญหาการขายที่เกิดขึ้น
  • การพยากรณ์ยอดขาย  วิเคราะห์และประมาณการยอดขายของส่วนขายของหน่วยงาน ติดตามและปรับแผนการขายให้เป็นไปตามพยากรณ์มีสินค้าขายได้ตามพยากรณ์  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาการขาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย  ทำรายงานการขายประจำเดือน และแผนงานประจำเดือน
  • การเก็บเงิน(ตัวแทนจำหน่าย)ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเงินเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด  เพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระให้เหมาะสมกับลูกค้า
  • การจัดการทั่วไป วางแผนงาน ควบคุม ติดตาม ทวนสอบย้อนกลับการปฎิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงาน และเพื่อให้ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
  • การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ / ของเสียหมดอายุ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อเกิดข้อร้องเรียนขึ้น
 • Manager-Account Receivable

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการติดตามหนี้
  4. มีความรู้ด้านบัญชี , ภาษีขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
  6. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตัดชำระหนี้ลูกหนี้ช่องทาง MT , FS , TD , TT พร้อมสรุปยอดเงินรับส่งให้หน่วยงานบัญชี GL ภายใน 3 วัน
  • จัดทำ Incentive ให้กับพนักงานขาย ส่งหน่วยงาน HR ภายในวันที่ 20 ของเดือน
  • กระทบยอดขาย-ส่งเงินของ TT -VAN - หน่วยส่งเสริมการขาย และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของหน่วยรถ
  • สรุปยอดขาย - ยอดเก็บเงิน -ลูกหนี้คงค้าง ทุกช่องทางประจำเดือนส่งให้ SCAM
  • สรุปยอดลูกหนี้คงค้างเพื่อตั้งเป้าหมายยอดเก็บเงินให้พนักงานขายช่องทาง TD
 • Assistant Manager - International Business (Export)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ หรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า
  4. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเครื่องปรุงรส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเทียบเท่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (หากมีคะแนนสอบ TOIEC (> 600), TOFEL (> 525) ไม่เกิน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. มีความสามารถทางภาษาอื่นๆ (Mandarin/ Spanish/ CLMV etc.) เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการทีม

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนการขายและงบประมาณในเขตรับผิดชอบ 
  • กำหนด บริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโนบายของบริษัท
  • กำหนด และวางแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
  • วางแผนกลยุทธ์และสำรวจตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทางบริษัท
  • แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
  • วางแผนและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน 
  • วางแผน Forecast ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าขาย    
 • Sales Representative (พนักขายหน่วยรถ จ.นครราชสีมา)

  คุณสมบัติ

  1. ปวส.  - ปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเทียบเท่า
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
  4. สามารถใช้ Ms. Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • มีความรับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย (NIV level)
  • เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี)
  • มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  • การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due
 • Sales Representative (พนักขาย Event and Promotion)

  คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวส  ขึ้นไป
  3. รักงานบริการ ชอบงานเดินทาง
  4. มีประสบการณ์การขายต่างจังหวัดอย่างน้อย 1 ปี
  5. สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ขายสินค้า ตามงาน Event ต่างๆ ทั่วประเทศ
 • Manager - Online Channel

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์
  3. มีความรู้ด้าน Shipping
  4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • เปิดการขายในช่องทางการขายออนไลน์
  • ดูแลลูกค้าออนไลน์ให้มียอดขายต่อเนื่องและเติบโต
 • พนักงานขับรถส่งสินค้า

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  3. มีใบอนุญาติขับขี่
  4. ตรงต่อเวลา
  5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย