สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990
 • Officer - Export Document

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการ Export Document
  4. ถ้ามีประสบการณ์ธุรกิจส่งออกสินค้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับส่งสินค้าทางเรือ พร้อมเอกสารประกอบ
  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารตรวจ B/L, L/C
  • แก้ปัญหาเมื่อมีการเลื่อนโหลดสินค้าจากทางโรงงาน
  • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการติดตามงาน, ข้อมูล การส่งออกสินค้า
 • Senior officer- Cost Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุนอาวุโส)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชีต้นทุน
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel ได้ดีมาก
  5. ใช้โปรแกรม SAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ CO Module)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • ปันส่วนค่าใช้จ่ายด้วยวิธี Top-Down Distribution ของรายการ OFF-invoice, ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย จาก Profit Segment ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กำไรแต่ละช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทำในรูปแบบของรายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น รายงานกำไรขั้นต้นในแต่ละโรงงานผลิต (GPM by Plant) และรายงานยอดขายสุทธิแต่ละช่องทางจำหน่าย (NNS by Channel)
 • Manager - Corporate Finance

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการ Corporate Finance
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ Cash flow weekly และจัดทำเป็น Monthly
  • จัดประมาณการทำกระแสเงินสดล่วงหน้า 6 เดือน
  • จัดหาแหล่งเงินทุน ระยะสั้นและระยะยาว สำหรับสภาพคล่อง และสำหรับ การลงทุนใหม่
  • จัดทำตั๋วเบิกเงินกู้ FN และต่ออายุตั๋ว
  • จัดทำประกัน และดูแลการเคลมประกัน
  • ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ Cash Management , การโอนเงินระหว่างประเทศ (TT/LC)
  • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน , ทำสัญญา Forward Contract
  • วิเคราะงบเปรียบเทียบ คู่แข่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นราย ไตรมาส รายปี
  • การประเมิณทรัพย์สินของบริษัท รวมถึง None- core Asset
 • Assistant Manager - Managerial Accounting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 7 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด
  • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส ภาชนะบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ
  • ทวนสอบย้อนกลับต้นทุนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าที่ผลิต
  • ควบคุมและตรวจสอบ Standard cost ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต DL ,OH ให้ถูกต้องตามการปฏิบัตงานจริง
  • เปรียบเทียบต้นทุนมาตราฐาน กับต้นทุนจริงของแต่ละผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ Varance
  • นำเสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์
  • สรุปรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป ควบคุม ตรวจสอบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • Assistant Executive Manager - Modern Trade

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 5-7 ปี
  3. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายช่องทาง Modern Trade
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงานและความรับผิดชอบสูง
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี 
  7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้
  8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ 

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารจัดการและดำเนินการด้านงานขายในประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางและวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ บริหาร 
   ยอดขายและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาระบบการขายและระบบงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้ 
   เพิ่มขึ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสร้างและมุ่งเน้นการทำงานทีม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้สำเร็จ
  • กำหนดแผนเพื่อผลักดันยอดขาย สัดส่วนทางการตลาด และการกระจายสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  • พัฒนาทีมขายให้มีทักษะการขายอย่างมืออาชีพ4ควบคุมการเก็บเงินให้ได้ถูกต้องและตรงตามวันนัดชำระ
 • Senior Officer- Corporate Finance

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
  2. ประสบการณ์ทางด้าน Cash Flow Management/ ประกันภัยทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท/ จัดทำข้อมูลทางการเงินเสนอผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ธนาคาร และนักลงทุนอย่างน้อย 2 ปี
  3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word , Excel , Powerpoint)   
  4. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
  5. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
  6. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน6หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงินล่วงหน้ารายสัปดาห์ รายเดือน และราย 6 เดือน
  • จัดทำประกันภัยทุกชนิดของบริษัท
  • สรุปรายจ่ายการลงทุนของแต่ละโครงการที่มีการขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยการรวบรวมเอกสารในการจ่ายเงินต่างๆ เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้และจำนองเครื่องจักรให้แก่ธนาคารต่อไป
  • การจองสัญญา Forward เงินสกุล USD EUR และ JPY ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินไม่ต่ำกว่า 80% ของภาระผูกพันธ์
  • วิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นประจำทุกไตรมาส
 • Sales Representative /Sales Coordinator - International Business (Export)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง 
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. หากมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450) ไม่เกิน 2 ปี และ/หรือมีความสามารถทางภาษาอื่นๆ (Mandarin/ Spanish/ CLMV etc.) เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน
  • ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก 
  • เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ