สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990 ต่อ 243, 271
 • Supervisor-Account Receivable
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี , บริหารธุรกิจ, บริหารการจัดการ 
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการติดตามหนี้
  4. มีความรู้ด้านบัญชี , ภาษีขาย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ 
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
  6. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตัดชำระหนี้ลูกหนี้ช่องทาง MT , FS , TD , TT พร้อมสรุปยอดเงินรับส่งให้หน่วยงานบัญชี GL ภายใน 3 วัน
  • จัดทำ Incentive ให้กับพนักงานขาย ส่งหน่วยงาน HR ภายในวันที่ 20 ของเดือน
  • กระทบยอดขาย-ส่งเงินของ TT -VAN - หน่วยส่งเสริมการขาย และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของหน่วยรถ
  • สรุปยอดขาย - ยอดเก็บเงิน -ลูกหนี้คงค้าง ทุกช่องทางประจำเดือนส่งให้ SCAM
  • สรุปยอดลูกหนี้คงค้างเพื่อตั้งเป้าหมายยอดเก็บเงินให้พนักงานขายช่องทาง TD
 • Manager - Business Development
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  5. มีความรู้ในเรื่องภาษี และกฏหมายธุรกิจในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. หากผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร CFA หรือ CISA Level I จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • สำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัท บริษัทในเครือ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อจำกัด ข้อบังคับทางกฏหมาย วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม หรือพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด 
  • วิเคราะห์โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน อาทิ กระแสเงินสดจากการดำเนินการ ผลตอบแทนภายใน (IRR) รวมถึงระยะเวลาคืนทุนตามโครงการ (Payback Period)
  • บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (สูงกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark ที่กำหนด หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป Head Line Inflation) บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัประกันทางการเงินได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พร้อมนำเสนอผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเข้าลงทุน 
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์) ลูกค้า (Customer) ผู้ขาย (Supplier) หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น (Partners) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquistions) พร้อมทั้งเจรจาต่อรองในเงื่อนไขข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับทางกฏหมาย