สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Manager - Business Development

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  5. มีความรู้ในเรื่องภาษี และกฏหมายธุรกิจในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. หากผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร CFA หรือ CISA Level I จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • สำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัท บริษัทในเครือ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อจำกัด ข้อบังคับทางกฏหมาย วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม หรือพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด
  • วิเคราะห์โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน อาทิ กระแสเงินสด
  • บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (สูงกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark ที่กำหนด หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป Head Line Inflation) บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัประกันทางการเงินได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์) ลูกค้า (Customer) ผู้ขาย (Supplier) หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น (Partners) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquistions) พร้อมทั้งเจรจาต่อรองในเงื่อนไขข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับทางกฏหมาย
 • Officer-Stock and Asset Accounting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชี Stock และ Asset
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบใบเบิกวัตถุดิบ ใบกำกับภาษี ใบรับคืนสินค้า และใบเบิกสินค้าเฉพาะกรณี เป็นประจำทุกวัน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่บัญชี GL ในการบริหารวัตุดิบคงเหลือของบริษัท เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบคงเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบใบขอปรับยอดสินค้าที่มีอยู่จริง กับในระบบเป็นประจำทุกเดือน ycg ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป , วัตถุดิบ , สารปรุงรส , ภาชนะ , สิ้นเปลือง และอะไหล่ช่างที่มีอยู่จริงในโรงงาน
 • Officer - Budgeting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการบัญชี
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำ Sale Performance ประจำเดือน กระทบยอดกับ Close Sale จาก SD Dept.
  • จัดทำรายงาน Sale Accuracy ,Distribution Sale, Claim ส่วนลด TT
  • บันทึกข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย ในระบบโปรแกรม Access และจัดทำรายการสรุป Promotion ตามช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
  • จัดทำรายงาน Control Deposit
  • จัดทำฐานข้อมูลจากระบบForma (ใบโอนสินค้า, PO_max., RW&WR,ยอดผลิต, PPDMOVE) พื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงาน
  • กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินค้าในแต่ละเดือน
 • Senior Officer - Nutritionist

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. ประยุกต์และคิดค้นการใช้เทคนิคในการปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูแนะนำสินค้าใหม่และสินค้าเก่า

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ทดสอบและศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หรือสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องปรุงรส เพื่อใช้พัฒนาและต่อยอดกับสินค้าบริษัท
  • คิดค้นและพัฒนาสูตรและเมนูอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดและในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานจัดชงชิมและตอบข้อซักถามจากผู้บริโภค ถึงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะการใช้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • สาธิตเมนูอาหารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการตลาด เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
 • Export Sales Coordinator

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการ Export Sales Coordinator
  4. ถ้ามีประสบการณ์ธุรกิจส่งออกสินค้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับข้อมูลจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละ Shipment เพื่อทำเอกสารจัดส่งให้กับลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Planning ในการจัดทำเอกสารสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา รวมถึงการขอตัวอย่างสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าแต่ละราย
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Supply Chain เพื่อจัดทำและจัดส่งเอกสารสำหรับทำพิธีการส่งออก เช่น การจองเรือ,การแจ้งบรรจุตู้, การจัดส่งสินค้าไปท่าเรือ
  • ดำเนินการตามนโยบายการผลักดันสินค้าใหม่ รวมถึงแนะนำให้ผู้แทนจำหน่ายรับทราบ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการประสานงานในจัดส่งสินค้าตัวอย่างและเอกสารประกอบให้กับลูกค้า
 • Manager - Corporate Finance

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการ Corporate Finance
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  •  ตรวจสอบ Weekly Cash flow และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้า 6 เดือน
  •  ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Cash Management และการโอนเงินระหว่างประเทศ (TT/LC)
  •  จัดหาแหล่งเงินทุน ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสภาพคล่องและโครงการลงทุน
  •  จัดทำหรือต่อประกันภัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเคลมประกันฯ
  •  ติดต่อประสานงานผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ เพื่อดำเนินการการประเมินทรัพย์สินตามแผนงานที่   กำหนดไว้
  •  บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  •  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการและกลุ่มในอุตสาหกรรม (รายไตรมาสและปี)
  •  จัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนจาก   โครงการลงทุน
 • Assistant Manager - Managerial Accounting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 7 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด
  • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ สารปรุงรส ภาชนะบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ
  • ทวนสอบย้อนกลับต้นทุนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าที่ผลิต
  • ควบคุมและตรวจสอบ Standard cost ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต DL ,OH ให้ถูกต้องตามการปฏิบัตงานจริง
  • เปรียบเทียบต้นทุนมาตราฐาน กับต้นทุนจริงของแต่ละผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ Varance
  • นำเสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์
  • สรุปรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป ควบคุม ตรวจสอบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • Sales Representative /Sales Coordinator - International Business (Export)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง 
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. หากมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450) ไม่เกิน 2 ปี และ/หรือมีความสามารถทางภาษาอื่นๆ (Mandarin/ Spanish/ CLMV etc.) เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน
  • ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก 
  • เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • Assistant Manager - International Business (Export)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ หรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า
  4. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเครื่องปรุงรส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเทียบเท่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (หากมีคะแนนสอบ TOIEC (> 600), TOFEL (> 525) ไม่เกิน 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. มีความสามารถทางภาษาอื่นๆ (Mandarin/ Spanish/ CLMV etc.) เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการทีม

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนการขายและงบประมาณในเขตรับผิดชอบ 
  • กำหนด บริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโนบายของบริษัท
  • กำหนด และวางแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
  • วางแผนกลยุทธ์และสำรวจตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทางบริษัท
  • แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
  • วางแผนและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน 
  • วางแผน Forecast ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าขาย    
 • Sales Representative (พนักขายหน่วยรถ จ.นครราชสีมา)

  คุณสมบัติ

  1. ปวส.  - ปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเทียบเท่า
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 
  4. สามารถใช้ Ms. Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • มีความรับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย (NIV level)
  • เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี)
  • มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  • การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due
 • Manager - Online Channel

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์
  3. มีความรู้ด้าน Shipping
  4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • เปิดการขายในช่องทางการขายออนไลน์
  • ดูแลลูกค้าออนไลน์ให้มียอดขายต่อเนื่องและเติบโต
 • พนักงานขับรถส่งสินค้า

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  3. มีใบอนุญาติขับขี่
  4. ตรงต่อเวลา
  5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. ตรงต่อเวลา
  4. ซื่อสัตย์สุจริต

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมสินค้าสต๊อก ตามที่บริษัทฯ กำหนด 
  • ดูแลป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหาย
  • ดูแลสินค้า สถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  • ติดรถออกไปส่งสินค้า
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7990
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224