สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990
 • Manager - Business Development

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  5. มีความรู้ในเรื่องภาษี และกฏหมายธุรกิจในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. หากผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร CFA หรือ CISA Level I จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • สำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัท บริษัทในเครือ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อจำกัด ข้อบังคับทางกฏหมาย วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม หรือพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด
  • วิเคราะห์โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน อาทิ กระแสเงินสด
  • บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (สูงกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark ที่กำหนด หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป Head Line Inflation) บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัประกันทางการเงินได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์) ลูกค้า (Customer) ผู้ขาย (Supplier) หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น (Partners) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquistions) พร้อมทั้งเจรจาต่อรองในเงื่อนไขข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับทางกฏหมาย
 • SAP Specialist (SD/MM/PP/PM/FI/CO)

  Responsibilities

  1.   Analyze customer queries

  2.  Create functional designs regarding to SD, MM, PP, PM, FI, CO module

  3.  Design, code/configure, and test enhancements, fixes and new application within stipulated standards

  4.  Execute release product, regression and user acceptance test

  5.  Motivate, organize and encourage teamwork

  6.  Collaborate with other department for logistic activities with business system

   

  Qualifications

  • Thai nationality, Male or Female, Age 30-45  years old

  • Bachelor’s Degree  in computer engineering, computer sciences, IT and related field

  • Minimum 3 years of work experience in any module (SD, MM, PP, PM, FICO)
  • Understanding of the business processes, standards and practices of related applications relevant to his/her area of responsibility (Financials, Logistics etc.)

  • Effective Communication and Interpersonal skills

  • Able to work multiple activities concurrently and as a team
  • Good systematic thinking, analytical skill, computer skill and English skill

  • Strong sense of ownership and high level of accountability

 • Officer-Stock and Asset Accounting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชี Stock และ Asset
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบใบเบิกวัตถุดิบ ใบกำกับภาษี ใบรับคืนสินค้า และใบเบิกสินค้าเฉพาะกรณี เป็นประจำทุกวัน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่บัญชี GL ในการบริหารวัตุดิบคงเหลือของบริษัท เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบคงเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบใบขอปรับยอดสินค้าที่มีอยู่จริง กับในระบบเป็นประจำทุกเดือน ycg ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป , วัตถุดิบ , สารปรุงรส , ภาชนะ , สิ้นเปลือง และอะไหล่ช่างที่มีอยู่จริงในโรงงาน
 • Graphic Designer Officer

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.  ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัท( In door - Out door )
  • ติดตาม ตรวจสอบเรื่องสี รูปแบบของฉลาก สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ การเลือกสี และการเลือกใช้วัสดุ
 • Senior Officer - Nutritionist

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. ประยุกต์และคิดค้นการใช้เทคนิคในการปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูแนะนำสินค้าใหม่และสินค้าเก่า

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ทดสอบและศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หรือสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องปรุงรส เพื่อใช้พัฒนาและต่อยอดกับสินค้าบริษัท
  • คิดค้นและพัฒนาสูตรและเมนูอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดและในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานจัดชงชิมและตอบข้อซักถามจากผู้บริโภค ถึงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะการใช้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • สาธิตเมนูอาหารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการตลาด เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
 • Export Sales Coordinator

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการ Export Sales Coordinator
  4. ถ้ามีประสบการณ์ธุรกิจส่งออกสินค้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับข้อมูลจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละ Shipment เพื่อทำเอกสารจัดส่งให้กับลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Planning ในการจัดทำเอกสารสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา รวมถึงการขอตัวอย่างสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าแต่ละราย
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Supply Chain เพื่อจัดทำและจัดส่งเอกสารสำหรับทำพิธีการส่งออก เช่น การจองเรือ,การแจ้งบรรจุตู้, การจัดส่งสินค้าไปท่าเรือ
  • ดำเนินการตามนโยบายการผลักดันสินค้าใหม่ รวมถึงแนะนำให้ผู้แทนจำหน่ายรับทราบ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการประสานงานในจัดส่งสินค้าตัวอย่างและเอกสารประกอบให้กับลูกค้า
 • Senior officer- Cost Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุนอาวุโส)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชีต้นทุน
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel ได้ดีมาก
  5. ใช้โปรแกรม SAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ CO Module)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • ปันส่วนค่าใช้จ่ายด้วยวิธี Top-Down Distribution ของรายการ OFF-invoice, ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย จาก Profit Segment ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กำไรแต่ละช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทำในรูปแบบของรายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น รายงานกำไรขั้นต้นในแต่ละโรงงานผลิต (GPM by Plant) และรายงานยอดขายสุทธิแต่ละช่องทางจำหน่าย (NNS by Channel)