สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990 ต่อ 243, 271
 • Assistant Manager Costing
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 7 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด
  • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ,สารปรุงรส ภาชนะบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ
  • ทวนสอบย้อนกลับต้นทุนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าที่ผลิต
  • ควบคุมและตรวจสอบ Standard cost ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต DL ,OH ให้ถูกต้องตามการปฏิบัตงานจริง
  • เปรียบเทียบต้นทุนมาตราฐาน กับต้นทุนจริงของแต่ละผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ Varance7นำเสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์8สรุปรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป ควบคุม ตรวจสอบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • Assistant Executive Manager - International Business
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท 
  2. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงานและความรับผิดชอบสูง
  5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี 
  6. มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร 

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารเป้าหมายการขายและงบประมาณให้ได้ตามนโยบายของบริษัท 
  • วางแผนการเติบโตของหน่วยงานในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัท
  • บริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน
  • นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  • เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย สมาคม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ 
 • Assistant Executive Manager - Modern Trade
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 15 ปี
  3. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายช่องทาง Modern Trade
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงานและความรับผิดชอบสูง
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี 
  7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้8สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ 

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารจัดการและดำเนินการด้านงานขายในประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางและวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ บริหาร 
   ยอดขายและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาระบบการขายและระบบงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้ 
   เพิ่มขึ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสร้างและมุ่งเน้นการทำงานทีม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้สำเร็จ
  • กำหนดแผนเพื่อผลักดันยอดขาย สัดส่วนทางการตลาด และการกระจายสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  • พัฒนาทีมขายให้มีทักษะการขายอย่างมืออาชีพ4ควบคุมการเก็บเงินให้ได้ถูกต้องและตรงตามวันนัดชำระ
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
  2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word , Excel , Powerpoint)   
  3. มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
  4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
  5. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน6หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงินล่วงหน้ารายสัปดาห์ รายเดือน และราย 6 เดือน
  • จัดทำประกันภัยทุกชนิดของบริษัท
  • สรุปรายจ่ายการลงทุนของแต่ละโครงการที่มีการขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยการรวบรวมเอกสารในการจ่ายเงินต่างๆ เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้และจำนองเครื่องจักรให้แก่ธนาคารต่อไป
  • การจองสัญญา Forward เงินสกุล USD EUR และ JPY ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินไม่ต่ำกว่า 80% ของภาระผูกพันธ์
  • วิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นประจำทุกไตรมาส
 • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความซื่อสัตย์ อดทน  รับผิดชอบในงาน สุขภาพแข็งแรง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Excel โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริหารจัดการได้
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก
  6. หากสามารถใช้ SAP  ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีประสบการณ์ด้าน fixed Asset มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำ ตรวจสอบ เอกสารประกอบระบบสินค้าคงคลังทุกประเภท ทั้งรับ จ่าย เบิก ซื้อขายระหว่างกัน
  • ควบคุมระบบวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท และ ตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินค้าทุกประเภทในส่วนที่รับผิดชอบ
 • Export Sales Representative /Export Sales Coordinator (ฝ่ายขายต่างประเทศ)
  2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง 
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่,หัวหน้างาน,ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน
  • ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก 
  • เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • Officer - IT (ประจำสำนักงานใหญ่)
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์การทำงานด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบ
  4. มีความรู้ความสามารถในโปรคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี (MS-Office)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการให้บริการและดูแล แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ให้กับผู้ใช้งาน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลง SLA
  • ดูแลควบคุมเอกสารต่างๆของ IT เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานต่างๆของค์กร
  • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกรอบเวลา
  • บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT (H/W&S/W)5ฝึกอบรมผู้ใช้ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ